آخرین اخبار مدارس


01 بهمندبستان پسرانه سما سنقر

01 بهمندبستان پسرانه سما سنقر

01 اسفنددبستان دخترانه سما سنقر

03 اسفنددبستان دخترانه سما سنقر

26 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان دخترانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی ماشین ها

اگنس واندویل

علوم

دبستان پسرانه سما سنقر

تنهایی آفرینش

نصرا... دارنده

مذهبی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی دلفین هاو وال ها

اگنس واندویل-میضل لانسنیا

علوم

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرا تریسراتوپسشاخ داشت؟

رادثیادرو

دایناسورها

دبستان دخترانه سما 2

درون گیاهان

بارباراتیلور

گیاهان

دبستان دخترانه سما 2

2

2

2

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف مصور

گانری و...

حیوانات جهان

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

بارباراتیلور

اختراعات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گریه های امپراتور

فاضل نظری

کتاب شعر

دبستان دخترانه سما 2

ببین چگونه رشد می کند

لیندامارتین

رشدحیوانات وگیاهان

دبستان دخترانه سما 2

چگونه ابر تبدیل به توفان تندر می شود؟

مایک گراف

توفان ها

دبستان دخترانه سما 2

زمان در گذر زمان

البرت گری اسمیت

زمان سنجی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما سنقر

پونه بنی عامریان

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

سید پارسا بنی اشراف

مسابقه: عکاسی محرم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ژینا زهره

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین امیری

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: قرائت قران

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پرند نعمت زاده

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

پارساتوحیدی نیا

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس رشیدم اقدم

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه مهرنژاد

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیانا یوسفشاهی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

مانيا عبدالملكي

1386/12/02

دبستان دخترانه سما 2

كيانا ميرزادائي

1386/12/04

دبستان دخترانه سما 2

نرگس باوندپور

1385/12/04

دبستان پسرانه سما سنقر

عليرضا كماسي

1386/12/05

دبستان دخترانه سما سنقر

ستايش حشمتي

1388/12/06

دبستان دخترانه سما 2

مانيا فلاحي

1388/12/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پويا حياتي

1378/12/02

دبستان دخترانه سما 1

آريانا اميدي

1383/12/03

دبستان دخترانه سما 2

روشا حاضري

1388/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عاطفه العلي

1378/12/01

دبستان پسرانه سما سنقر

ارشيا درويشي هويدا

1386/12/08

دبستان دخترانه سما 2

فاطمه جليلي

1387/12/04

دبستان دخترانه سما 2

مانيا قادري راد

1385/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دريا كلهري

1378/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزل مقدم

1378/12/04