آخرین اخبار مدارس


30 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

23 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

21 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

19 فروردیندبستان دخترانه سما سنقر

19 فروردیندبستان دخترانه سما سنقر

19 فروردیندبستان پسرانه سما سنقر

24 اسفنددبستان پسرانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دخیل عشق

مریم بصیری

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما 1

پادشاه یک دقیقه ای

غلامرضا آبروی

15 داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مطلع عشق

محمد جواد علی اکبری

امام خامنه ای

دبستان دخترانه سما 1

بلندترین صدا

اسدا.. شعبانی

نتیجه ی کمک کردن

دبستان دخترانه سما 1

چقدر؟ چگونه؟

نسرین وکیلی

شامل 19 داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما 2

پرندگان وپستانداران

لیونل بندر

جانور شناسی

دبستان دخترانه سما 1

چراهای شگفت انگیزجهان

کارول استوت

نجوم

دبستان پسرانه سما سنقر

اش نذری

طاهره خردور

کودکانه

دبستان دخترانه سما 2

من می دانم غذایی که می خورم به کجامی رود

ژاک مینارد

گوارش

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دایرة المعارف شغل ها

احسان کاتبی رضوانی

آموزشی

دبستان پسرانه سما سنقر

امیر کبیر

مینا چوپانی

تاریخی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف کوچک من درباره ی جانوران دنیا

اگنس واندویل

جنگل وجنگلداری

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آتنا سرمستی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

سید پارسا بنی اشراف

مسابقه: عکاسی محرم

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

پارساتوحیدی نیا

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدجواد صحرایی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا السادات حسینی

مسابقه: اسب سواری

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیانا یوسفشاهی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عاطفه العلی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سلیمانی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پرند نعمت زاده

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

باران السادات تراب

1386/02/02

دبستان دخترانه سما 2

باران شهركايي

1389/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرانا ملكي

1390/02/01

دبستان دخترانه سما 1

صدف حيدري

1385/02/08

دبستان دخترانه سما 2

هلن كريميان

1386/02/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا نادمي

1378/02/03

دبستان دخترانه سما 1

سارا اميري

1385/02/04

دبستان دخترانه سما 2

كوثر بابائي

1387/02/06

دبستان دخترانه سما 1

حورا مولوي

1385/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا رسولي تبار

1382/02/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صفورا همتي

1380/02/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آكو محمدي

1383/02/06

دبستان دخترانه سما سنقر

آنيتا سعيدي

1388/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نويد لرستاني

1381/02/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نيان هاشمي

1379/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا خاني

1383/02/03

دبستان دخترانه سما 2

كيانا صدفي

1388/02/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پريسا رضايي

1379/02/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نويد روشني

1380/02/08

دبستان دخترانه سما 2

ريحانه جامه بزرگ

1387/02/03