آخرین اخبار مدارس


01 بهمندبستان پسرانه سما سنقر

01 بهمندبستان پسرانه سما سنقر

01 اسفنددبستان دخترانه سما سنقر

03 اسفنددبستان دخترانه سما سنقر

26 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

دبستان پسرانه سما سنقر

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دخیل عشق

مریم بصیری

دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما 2

اندازه گیری ومحاسبه

هاواردتیمز

اندازه گیری ومحاسبه

دبستان دخترانه سما 1

تمدن ایران باستان

علی ذوالفقاری

تاریخ

دبستان دخترانه سما 2

من می دانم سلول ها چطور باعث می شوندرشد کنم

کیت روئن

بدن انسان

دبستان دخترانه سما 2

دنیای شگفت انگیز اطراف ما

هارون یحیی

علوم

دبستان پسرانه سما سنقر

تانک وپرنده

ناصر کشاورز

کودکانه

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

جکی گاف

جنگل وجنگلداری

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

چگونه باید تربیت کرد

مجید رشیدپور

روانشناسی

دبستان دخترانه سما 2

4

4

4

دبستان پسرانه سما سنقر

سارابه زیارت می رود

آذرصدیقی

مذهبی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف میکی وچراهای شگفت انگیز

واتکس وجمعی از نویسندگان

دایناسورها-جستجوگرها

دبستان دخترانه سما 1

دایناسورها

عتی ذوالفقاری

دایناسورها

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 2

ثمین آیین پرست

مسابقه: روزنامه دیواری قلب سالم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پرند نعمت زاده

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

درسا عباسی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پگاه مهرنژاد

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدامین استواری

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمد حسن آقایی

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عاطفه العلی

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگین امیری

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس رشیدم اقدم

مسابقه: مقام دوم مسابقات والیبال ناحیه ای

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما سنقر

پونه بنی عامریان

مسابقه: نقاشی گواش بر روی سنگهای رودخانه ای

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدمتین استواری

مسابقه: جشنواره آمن الرسول

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما سنقر

محمدجواد صحرایی

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما 2

روشا حاضري

1388/12/03

دبستان دخترانه سما 2

مانيا عبدالملكي

1386/12/02

دبستان دخترانه سما 2

نرگس باوندپور

1385/12/04

دبستان پسرانه سما سنقر

ارشيا درويشي هويدا

1386/12/08

دبستان دخترانه سما سنقر

ستايش حشمتي

1388/12/06

دبستان دخترانه سما 2

مانيا فلاحي

1388/12/04

دبستان پسرانه سما سنقر

عليرضا كماسي

1386/12/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پويا حياتي

1378/12/02

دبستان دخترانه سما 2

مانيا قادري راد

1385/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غزل مقدم

1378/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عاطفه العلي

1378/12/01

دبستان دخترانه سما 2

فاطمه جليلي

1387/12/04

دبستان دخترانه سما 2

كيانا ميرزادائي

1386/12/04

دبستان دخترانه سما 1

آريانا اميدي

1383/12/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دريا كلهري

1378/12/04