آخرین اخبار مدارس


26 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

25 مهردبستان دخترانه سما 2

17 مهردبستان پسرانه سما سنقر

18 مهردبستان پسرانه سما سنقر

17 مهردبستان دخترانه سما سنقر

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت جانوران دریا

کارولین هریس

حیوانهای دریایی

دبستان دخترانه سما 2

می دانی چرا ستاره ها چشمک می زنند؟

کارول استات

نجوم وفضاشناسی

دبستان دخترانه سما 2

جانوران ودنیای انها

سالی مورگان

حیوان ها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دایرة المعارف شغل ها

احسان کاتبی رضوانی

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کلید تایپ ده انگشتی

حمید خسروی

کامپیوتر

دبستان دخترانه سما 2

دنیای شگفت انگیز اطراف ما

هارون یحیی

علوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

با ترکیب های یونی

یبان،زهرا ایمانی پور واصف

آموزشی

دبستان پسرانه سما سنقر

حفاظت ازاقیانوس ها

محمدهراتیری

علمی

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی تصویری کودکان

جمعی از نویسندگان

وسایل نقلیه

دبستان دخترانه سما 2

دنیای نودرابعاد نانو

ایجادی-نگارزاده ختمی ماب

نانو تکنولوژی

دبستان دخترانه سما 2

چراهای شگفت

فلیپ استیل

مصر باستان

دبستان دخترانه سما 2

دایره المعارف علمی تصویری کودکان

جمعی از نویسندگان

حشرات

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدجواد دوستي

1378/07/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پرهام محمدي

1380/07/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي نامداري

1379/07/29